Laatste levensfase


 


Laatste levensfase

Iedereen kan te maken krijgen met een ernstige ziekte waarbij genezing niet meer mogelijk is. In die laatste levensfase hebben mensen die hiermee geconfronteerd worden meestal behoefte aan speciale zorg en aandacht. Al onze aandacht en zorg is dan gericht op een zo goed mogelijk leven in de tijd die de zieke nog rest.

Palliatieve (terminale) zorg is gericht op het zoveel mogelijk voorkómen en verminderen van klachten en problemen die kunnen optreden in de laatste fase van het leven. Aandacht is er voor angst en onzekerheid, zingevingvragen en verliesverwerking. Onze medewerkers bieden dan deskundige zorg met warmte en liefde, juist als het hard nodig is.

Iemand kan toch in een situatie terecht komen waarbij sprake is van ernstig lijden en het leven als ondraaglijk en uitzichtloos wordt ervaren. Onze medewerkers proberen dan eerst met alle middelen die ter beschikking staan het lijden te verzachten. Als desondanks het lijden ondraaglijk blijft, kan een zieke vragen om actieve levensbeëindiging. Maar alleen als de zieke dat zelf vraagt en die keuze bewust en in alle vrijheid kan worden gemaakt.