De Zorggroep start project Sociale Benadering


Maandag 24 juli 2023
ROERMOND – De Zorggroep start als eerste zorgaanbieder in Limburg op 1 november op zorglocatie Camillus in Roermond met het werken vanuit de visie Sociale Benadering. Deze visie vraagt een andere manier van denken, kijken en samenleven met mensen met dementie. Na een succesvolle pilot, waarin thuiswonende mensen met dementie worden ondersteund volgens de Sociale Benadering, wordt er nu gekeken hoe de aanpak een structurele plek kan krijgen.

Anders kijken is anders doen Naast de kwalitatief goede zorg die geleverd wordt, ligt de focus nu al zoveel mogelijk op het welbevinden van de bewoners. Maar het ambitieniveau van Camillus ligt hoger. De Zorggroep verruimt door Sociale Benadering haar blik, het medewerkersbestand en vergroot het handelingsrepertoire (oplossingen die aansluiten bij de leefwereld van de mensen). Bovendien richt De Zorggroep zich veel meer dan nu op de omgeving van de bewoner waarbij zorgprofessionals aanvullend werken. Hierdoor ontstaat een andere, meer gelijkwaardige manier van samenwerking tussen formele en informele zorg. De Sociale Benadering creëert een impactvolle ontwikkeling die voelbaar is voor bewoners, diens naaste(n) en voor medewerkers. 

Werkwijze De basis ligt in het op een andere manier naar mensen met dementie kijken en de mens centraal zetten, niet het ziektebeeld. Dit is in lijn met het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. De nadruk ligt op het behoud van de leefwereld van de bewoner en het gelijkwaardig samenwerken met familie en het netwerk. Om dit te kunnen realiseren, worden anders geschoolde mensen ingezet die affiniteit hebben met het sociale aspect van de zorgvrager en worden de huidige medewerkers geschoold in de aspecten van de Sociale Benadering. Door te werken met een breed samengesteld team van medewerkers met verschillende achtergronden, scholing, vaardigheidstraining, intervisie en coaching on the job, zijn medewerkers in staat om breder te kijken en hun handelingsrepertoire uit te breiden. Tot nu toe is de werving van mensen zonder zorgopleiding een groot succes.