Alert op coronavirus


 

Deze pagina wordt niet meer bijgewerkt. Lees het laatste nieuws omtrent het coronavirus op www.dezorggroep.nl/corona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste update: 26 augustus 2020 - De Zorggroep houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten. Een kernteam bespreekt de stand van zaken en bepaalt aan de hand van de meest actuele informatie waar versoepelingen mogelijk zijn. De focus ligt op continuïteit van de zorg, het welzijn van cliënten en de bescherming van onze cliënten en medewerkers. Tevens evalueren we de afgelopen periode, zodat we de opgedane ervaringen -positief en negatief- mee kunnen nemen in de toekomst.  

Gelukkig zijn er ook in deze tijd mooie en creatieve initiatieven die we met u willen delen. Blijf daarom ook op de hoogte via Facebook en LinkedIn


Update 1 oktober 2020
  
BEKIJK DE MEEST GESTELDE VRAGEN

Staat u vraag er niet bij of wordt uw vraag niet voldoende beantwoord? Kijk dan voor actuele informatie op de website van het RIVM of bespreek het met onze zorgmedewerkers of bel naar de klantenservice: 088 - 61 088 61.


Update 23 juli 2020

De afgelopen periode heeft De Zorggroep op de grote thema’s versoepelingen doorgevoerd. Denk hierbij aan de bezoekregeling, het opstarten van behandelingen, thuiszorg, dagbesteding en activiteiten, en het afschalen van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Gelukkig zien we dat het aantal besmettingen binnen en buiten onze locaties momenteel nihil is. Daarom denken we er over na hoe we nóg meer terug kunnen naar de reguliere bedrijfsvoering met slechts enkele restricties. Ook wordt er een draaiboek gemaakt dat als plan van aanpak kan dienen op het moment dat het coronavirus weer oplaait. 


Update 25 juni 2020

Overheid versoepelt maatregelen
Meer thuiszorg mogelijk

Vanwege de coronapandemie heeft het Groene Kruis (onderdeel van de Zorggroep) in de afgelopen drie maanden minder thuiszorg (wijkverpleging en ondersteuning thuis) mogen leveren. Het aantal contactmomenten met cliënten moest zoveel mogelijk worden beperkt. Nu kunnen we weer zoveel als mogelijk terug naar het leveren van zorg op maat. Dat doen we overal en altijd in overleg met onze cliënten en mantelzorgers.

De zorg wordt opnieuw maatwerk en mogelijk niet helemáál zoals het eerder was. Onze medewerkers blijven vanzelfsprekend alle zorg leveren die medisch noodzakelijk is en niet gestopt kan worden. Maar als zorg niet meer echt nodig is of hulpmiddelen afdoende zijn gebleken in de coronatijd, blijft die zorg afgebouwd.

Versoepeling richtlijnen
Ook volgens de RIVM mogen er meer zorgmomenten per cliënt worden gepland. Met inachtneming van maatregelen zoals afstand houden en waar nodig het gebruik van beschermende middelen, kan het bieden van zorg binnen de wijkverpleging en bij onze zelfstandig wonende cliënten in Bösdael en De Nieuwe Munt weer zoveel als mogelijk ’op maat’ plaatsvinden. Waarbij de wijkverpleegkundige als vanouds in overleg met cliënten en mantelzorgers, als professional indiceert en zorg aan teams toewijst. Met steeds aandacht voor het versterken van eigen regie en zelfredzaamheid en het zo efficiënt mogelijk inzetten van mensen en middelen bij het leveren van alle medisch noodzakelijke zorg. 


 

Update 18 juni 2020

In de periode tussen 15 juni en 29 juni kunnen weer een aantal versoepelingen worden doorgevoerd.

Bezoekregeling
Een daarvan is de verruiming van de bezoekregeling. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • 3 vaste bezoekers per bewoner
 • maximaal drie bezoeken per week
 • maximaal twee bezoekers gelijktijdig
 • duur van een bezoek is maximaal 1,5 uur in de woning of 2 uur in combinatie met wandelen

We hopen dit zo snel mogelijk door te kunnen voeren voor alle locaties. Hier wordt door cliënten en familie/naasten uiteraard erg naar uit gekeken. Toch zetten we niet in één keer de deuren open. Ook nu kiezen we voor een weloverwogen en gefaseerde aanpak.

Dagbesteding, dagbehandeling, groepsactiviteiten verpleeghuizen
Voor alle cliënten worden de vormen van dagactiviteiten die De Zorggroep organiseert opgeschaald. Ook de groepsgrootte wordt uitgebreid. Het aantal is afhankelijk van de omvang van de ruimte. De 1,5 meter maatregel dient immers geborgd te kunnen worden. Elke locatie maakt maatwerk afspraken met cliënten over de dagen en tijdstippen.

Als een thuiswonende cliënt nog niet op de geïndiceerde dagdelen naar een locatie kan komen, wordt nog steeds de combinatie gezocht met individueel bezoek thuis en (beeld)belcontact. Naast de mogelijkheden van fysieke aanwezigheid op de locatie zien we mogelijkheden in het digitaal aanbieden van activiteiten/bijeenkomsten. Hierdoor kunnen we op afstand een dagstructuur aanbieden. Je kunt hierbij denken aan het digitaal krant lezen, zanguurtje, een spelletje doen, maar ook bewegen/gym, gespreksgroepen etc. Hiermee kan de mantelzorger ook even iets voor zichzelf doen.

Ook binnen de verpleeghuizen worden alle vormen van groepsactiviteiten uitgebreid naar grotere groepen, mits de 1,5 meter maatregel geborgd kan worden. Dit geldt echter niet voor cliënten van groepswoningen die als huishouden worden beschouwd en samen in een ruimte een activiteit doen. Bij voorkeur is er sprake van een vaste welzijnsmedewerker die de activiteiten begeleidt. Indien een activiteit wordt begeleid door iemand van ‘buitenaf’ denk aan de bewegingscoach, dan wordt gehandeld conform de bezoekersregeling. 


 

Update 9 juni 2020

Versoepelingen

Bij De Zorggroep maken we voor elke stap in de versoepelingen een afgewogen beslissing om cliënten en medewerkers zoveel mogelijk te beschermen. Het laatste wat we willen, is maatregelen terugdraaien omdat er nieuwe besmettingen zijn. We volgen de richtlijnen van het RIVM die voor Thuiszorg en Verpleeghuiszorg gelden. Deze zijn een stuk strenger als regelingen die voor andere sectoren gelden vanwege de kwetsbaarheid van onze doelgroep. Voor de een gaat dit niet snel genoeg, terwijl de ander zich zorgelijk afvraagt of het niet te snel gaat. 

Wat kan wel weer? 
Op de meeste locaties is de bezoekregeling ingericht op basis van 1 vaste bezoeker. Bezoek kan op de kamer plaatsvinden of er kan samen worden gewandeld of gefietst in de buitenlucht. Na 15 juni kan dit eventueel uitgebreid worden. 

 • De begeleiding voor kwetsbare volwassenen in de thuissituatie wordt opgeschaald conform indicatie. 
 • In de wijken De Nieuwe Munt in Tegelen en Bösdael in Beesel worden welzijnsactiviteiten weer opgestart. In deze wijken wonen mensen, jong en oud, met en zonder zorg, met en door elkaar.

Op korte termijn verwachten we tevens versoepelingen op de gebieden:

 • Verruiming van de bezoekregeling voor meerdere bezoekers
 • De inzet van behandelaren
 • De inzet van vrijwilligers 


 

Update 27 mei 2020

Verdere versoepeling maatregelen
Als gevolg van de coronacrisis zijn de afgelopen weken een groot aantal verregaande maatregelen ingevoerd om verspreiding van het virus tegen te gaan. Nu het aantal besmettingen afneemt, kunnen we weer vooruit kijken.

Naast de versoepeling van de bezoekregeling bekijkt een 'taskforce' hoe we stap voor stap ook overige maatregelen kunnen aanpassen. Daarbij kiezen we voor een weloverwogen gefaseerde en gecontroleerde aanpak. Per situatie wordt bekeken wat passend en mogelijk is. Denk hierbij aan:

 • Wandelen door cliënten / bewoners in de buitenlucht
 • Dagbehandeling en dagverzorging (zowel in- als extern)
 • Vergaderen en ontmoeten (denk aan multidisciplinaire overleggen)
 • Begeleiding thuis
 • De inzet van behandeldisciplines


 

Update 20 mei 2020

Bezoekregeling verpleeghuizen
In de persconferentie van 19 mei jl. kondigde minister De Jonge aan dat de bezoekregeling voor verpleeghuizen versoepeld kan gaan worden. Op dit moment doen 26 verpleeghuizen verdeeld over het land mee aan een proef. Ook Hof te Berkel van De Zorggroep doet hieraan mee. De eerste resultaten zijn positief. Vanaf 25 mei is de bezoekregeling dan ook uitgebreid naar meer locaties die ook voldoen aan de strikte voorwaarden. Zo zal de versoepeling alleen gelden voor locaties/woongroepen waar geen coronabesmetting is. Het perspectief is dat vanaf 15 juni de bezoekregeling landelijk wordt aangepast.

De Zorggroep omarmt dit besluit, maar veel is nog onduidelijk. Hoe de concrete uitwerking zal zijn en wanneer u uw naaste kunt bezoeken, is nu nog niet bekend. Hieraan wordt momenteel hard gewerkt. Het is helaas niet zo dat op 25 mei voor iedereen direct bezoek mogelijk is. Medewerkers van de locaties zullen vanaf begin volgende week contact opnemen met de vaste contactpersoon van de bewoner om afspraken te maken.

Dagbesteding en dagbehandeling
Ook voor ouderen die nog zelfstandig wonen had minister De Jonge goed nieuws. Zo mag er straks weer gebruik gemaakt worden van de dagbesteding en dagbehandeling. Ook hiervoor geldt dat er hard wordt gewerkt aan de uitwerking van dit besluit om stapsgewijs de dagbesteding en dagbehandeling voor cliënten weer mogelijk te maken. Uiteraard binnen de gestelde voorwaarden, waarbij de veiligheid van de cliënten en medewerkers niet in het geding komt.

Het verzoek is de locaties hierover niet zelf te contacten, zodat we de tijd krijgen om een en ander goed te regelen en af te stemmen. We vragen nog even uw geduld en hopen u zo spoedig mogelijk meer informatie te geven.


Update 11 mei 2020

Coronacentrum Roermond sluit haar deuren
Het aantal nieuwe Covid-19 patiënten in Noord- en Midden Limburg neemt af. Nu de druk op de IC’s en thuiszorginstellingen is afgenomen wordt het Coronacentrum Roermond – en de Huisartsenpost op die locatie - vanaf vrijdag 8 mei gesloten. Op dit moment verblijven er geen patiënten meer in het hotel. Eventuele nieuwe corona patiënten worden in hun eigen regio opgevangen waar voldoende capaciteit beschikbaar is gekomen bij de reguliere zorgaanbieders.

Persbericht Coronacentrum Roermond sluit haar deuren


Update 8 mei 2020

Pilot bezoekregeling in Hof te Berkel
In de persconferentie van woensdag 6 mei heeft Minister de Jonge een toelichting gegeven op een eventuele gefaseerde en gecontroleerde versoepeling van het bezoekverbod voor verpleeghuizen vanaf maandag 11 mei. Er wordt gestart met het openstellen van 25 geselecteerde verpleeghuizen. In deze locaties, allen vrij van besmetting, mag onder strikte voorwaarden en voldoende testcapaciteit één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner op bezoek komen.

We zijn verheugd dat hiervoor een locatie van De Zorggroep gekozen is, namelijk Hof te Berkel in Horst aan de Maas. Deze locatie mag gaan starten met de aangepaste bezoekregeling. Met familie en naasten zal zo snel mogelijk contact worden opgenomen om afspraken te maken. Het verzoek is de locatie hierover niet zelf te contacten, zodat we de tijd krijgen om een en ander goed te regelen en af te stemmen.

Voor de overige locaties blijft het huidige algemene bezoekverbod van kracht. Het kabinet zal na evaluatie van de pilot besluiten of vanaf 25 mei een verruiming van de bezoekregeling voor meerdere verpleeghuizen aan de orde is.


Update 1 mei 2020

Langzaamaan zetten we stappen in de goede richting. Het aantal besmettingen vlakt af en voorzichtig kijken we vooruit:

 • Er is ruimte om de thuiszorg weer uit te breiden. Enkele weken geleden is met familie en mantelzorgers het gesprek aangegaan over welke dagelijkse zorg ze zelf kunnen doen. Nu gaan we praten over welke werkzaamheden we moeten weer overnemen. Daarnaast zijn er zorgen over het achterblijven van nieuwe aanmeldingen, terwijl in veel gevallen wel hulp nodig is. Zowel bij ziekenhuizen als bij huisartsen is meer aandacht voor de reguliere zorg. Wij sluiten ons hierbij aan en pakken nieuwe aanmeldingen op.
 • Dagbesteding en dagbehandeling zijn vooralsnog gesloten. Er worden wel voorbereidingen getroffen t.b.v. een lichte versoepeling van de maatregelen door in kleine groepjes dagbesteding aan te gaan bieden op locatie. Alleen cliënten waar de nood het hoogst is, kunnen in aanmerking komen. Daarnaast wordt er gewerkt aan collectieve digitale dagbesteding.

Ode aan de zorghelden: 'Minse wie geej' 

Een aantal regionale artiesten wilde zich inzetten om de zorgsector steun te betuigen. Na een spontaan idee van onze verandermanager, Marc Comuth, ging hij met zijn band TEKIELA de studio in om een ode aan de zorghelden op te nemen. Speciaal voor ‘Minse wie geej. Geniet ervan en zing mee! https://youtu.be/5v_MUnpQ99g

 


Update 27 april 2020

Reactie: Proef bezoek vanaf 11 mei

In de media verscheen vandaag het bericht dat “Minister Hugo de Jonge een pilot wil doen vanaf 11 mei om in beperkte mate bezoekers toe te laten in verpleeghuizen, hetzij wel onder strenge eisen.”

We kijken uit naar dit besluit. Want het bezoekverbod is een noodzakelijke, maar ook een pijnlijke en emotionele maatregel. We zullen het advies op 6 mei afwachten, aangezien er nog geen details bekend zijn. Het is dan ook onduidelijk of locaties van De Zorggroep hiervoor in aanmerking komen.

Ondertussen bekijken we per locatie waar bezoek zonder fysiek contact mogelijk is. En daar waar dat nog niet zo is, worden aanpassingen gedaan om het zo veel als mogelijk te realiseren.

Zodra er meer bekend is over de proef en over wat dit voor de locaties van De Zorggroep betekent, zullen we hierover berichten.


Update 23 april 2020

 
In navolging van de persconferentie van de Nederlandse Regering van 21 april jl. geldt ook voor De Zorggroep dat alle maatregelen rondom sluiting van locaties en het stoppen van activiteiten verlengd worden tot 20 mei.

We werken er met z’n allen hard aan om te kijken naar eventuele mogelijkheden om ‘bezoek zonder fysiek contact’ mogelijk te maken. Per locatie bekijken we de mogelijkheden, enkele van deze mogelijkheden zijn reeds gerealiseerd.

 


Update 21 april 2020

In de afgelopen weken hebben vele mensen de handen uit de mouwen gestoken! Zo zijn er weer mooie tekeningen gemaakt, hebben er diverse optredens plaatsgevonden en zijn er vele hoogwerkers ingezet om mensen met elkaar in contact te brengen. Ook kregen onze zorghelden een cadeautje waarmee ze even een momentje voor zichzelf hebben. Bedankt zorghelden!

In deze collage zijn diverse initiatieven te zien.

 


Update 10 april 2020

De coronacrisis vraagt steeds meer van onze medewerkers. De ongerustheid groeit naar mate het aantal besmettingen, ook in de privé-omgeving, toeneemt. Daarom heeft Marc van Ooijen, voorzitter raad van bestuur, een boodschap in gesproken voor al onze medewerkers.

Klik op onderstaande afbeelding om de video te starten.


Update 9 april 2020

Testbeleid zorgmedewerkers 

Onlangs heeft minister De Jonge aangekondigd dat er onder zorgmedewerkers meer getest zal en kan worden. Uiteraard is De Zorggroep daar blij mee. We hebben echter gemerkt dat door de berichtgeving over het testen te hoge verwachtingen zijn gewekt. Onderstaand de richtlijnen die het GGD hanteert: 

Alleen aanvraagformulieren worden in behandeling genomen die betrekking hebben op een zorgmedewerker:
• die op dit moment klachten heeft én deze klachten niet langer dan twee weken heeft (hoesten en/of neusverkouden en/of keelpijn en/of benauwdheid en/of koorts (> 38grC) én 
• bij wie de klachten meer dan 24 uur bestaan én 
• die betrokken is bij directe patiëntenzorg waarbij sprake is van fysiek contact met kwetsbare personen: 70+ en/of 18+ met onderliggend lijden (conform medische indicatie voor de jaarlijkse griepvaccinatie) én 
• die (nagenoeg) alle directe zorgverlening binnen 1,5 meter van de cliënt moet verrichten én 
• die onmisbaar is voor de zorgcontinuïteit * bijv. geen huishoudelijke hulp, geen voedingsassistenten, etc.

Voor de duidelijkheid De Zorggroep bepaalt de richtlijnen voor het testen niet zelf. Ook is het zo dat de test uitsluitend uitwijst of iemand op het moment van meten het coronavirus heeft. De test meet niet of iemand het coronavirus gehad heeft en hiervoor immuniteit heeft opgebouwd.


Update 2 april 2020

Opnameafdelingen in Venlo en Roermond

Ondanks de coronacrisis wil De Zorggroep mensen opnemen die niet langer thuis kunnen blijven wonen of die vanuit het ziekenhuis niet direct naar huis kunnen. Dit om de verdere groei van wachtlijsten of escalatie in de thuissituatie te voorkomen. Omdat bij opnames het gevaar bestaat dat mensen van buitenaf het coronavirus onbedoeld meenemen, zijn reguliere opnames op dit moment niet mogelijk. Daarom hebben we sinds 27 maart twee speciale opnameafdelingen ingericht in Venlo en Roermond. Hier kunnen mensen met een Wlz-indicatie terecht die kampen met dementie of somatische problematiek. Ook als cliënten een (verdenking van) coronabesmetting hebben. In de opnameprocedure wordt hier zorgvuldig mee omgegaan, om verdere besmetting te voorkomen. Zodra is gebleken dat een cliënt niet (meer) besmet is met het coronavirus, kan een verhuizing plaatsvinden naar een andere locatie waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de voorkeuren van de cliënt en familie.

Voor deze opnameafdelingen zijn we nog op zoek naar mensen met een zorgachtergrond!
Interesse? Meld je aan via samensterkvoorwerk@dezorggroep.nl


Update 1 april  2020

Verlenging maatregelen

Om verdere verspreiding van het coronavirus af te remmen, zijn de landelijke maatregelen verlengd tot en met 28 april. Uiteraard volgen wij deze regels om onze cliënten en medewerkers te beschermen. Deze maatregelen betekenen voor ons dat tot minimaal 28 april onze dagbehandelingen en dagbestedingen, restaurants, eetpunten, buurtkamers en andere ontmoetingsplekken en dat al onze voorzieningen voor bezoekers gesloten blijven.

We hopen op uw begrip.


Update 30 maart

Zorgprofessionals gezocht!

De Zorggroep
Heb jij een zorgachtergrond en wil je graag een handje helpen? Laat het ons weten!

Minister Bruins heeft besloten dat verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het landelijke BIG-register na 2018 is verlopen, per direct weer aan de slag kunnen. Zij hoeven dus niet eerst opnieuw geregistreerd te worden. Ook de verplichting tot herregistratie van medewerkers die wel nog staan geregistreerd, wordt door de minister tot nader order opgeschort.

Meld je aan via samensterkvoorwerk@dezorggroep.nl

Coronacentrum Roermond
Het coronavirus zet de zorgsector onder druk. Gelukkig melden al veel enthousiaste zorgmedewerkers zich om zorgorganisaties de helpende hand toe te reiken, maar er zijn nooit handen genoeg. Om de zorg bij Coronacentrum Roermond in goede banen te kunnen leiden, hebben wij extra collega’s nodig.

Ben jij een zorgprofessional, medisch student geneeskunde, afgestudeerd verpleegkundige niveau 3,4,5 of verzorgende IG? Of ben je momenteel niet meer werkzaam in de zorgsector, maar ben je bereid de handschoenen weer tijdelijk aan te trekken? Dan zijn we dringend op zoek naar jou!

Werken bij Coronacentrum Roermond?
Meld je aan: https://coronacentrum-roermond.nl/#ikwilhelpen


Update 23 maart

RIVM richtlijnen PBM
Het RIVM heeft de richtlijnen over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen voor o.a. verpleeghuizen aangepast. De Zorggroep werkt volgens deze richtlijnen ter bescherming van onze cliënten en medewerkers. 

Verbod op bijeenkomsten tot 1 juni
Op 23 maart is aangekondigd dat bijeenkomsten verboden worden tot 1 juni (in plaats van 6 april). Dit is ook van invloed op bijeenkomsten en activiteiten van De Zorggroep. Wat dit precies voor ons en de cliënten betekent, wordt verder uitgewerkt. Meer informatie volgt. 
 
Extra capaciteit
Binnen De Zorggroep zijn we ons aan het voorbereiden op extra capaciteit voor de opname van cliënten met een WLZ-indicatie, die niet langer thuis kunnen blijven. We verwachten de eerste plekken vrijdag operationeel te hebben. Zo zijn we goed voorbereid als de druk op de zorg nog groter wordt.


Update 19 maart

Personenalarmering met professionele opvolging
Wij voorzien dat de druk op de zorg nog verder zal oplopen en hebben daarom een dringende oproep gedaan aan iedereen met personenalarmering van het Groene Kruis. Wij vragen om alarmoproepen zoveel mogelijk via de eigen contactpersonen te laten verlopen. Dat zorgt ervoor dat zorgprofessionals zoveel mogelijk ingezet kunnen worden op plaatsen waar het niet anders kan. Uiteraard worden contactpersonen alleen ingezet, als dit medisch verantwoord is! 

Oproep onder medewerkers om meer uren te werken
Medewerkers hebben we gevraagd of ze meer uren kunnen en willen werken om de druk op zorgmedewerkers zoveel mogelijk te verdelen. 

Oprichting Samen Sterk voor Werk
We hebben het team ‘Samen Sterk Voor Werk’ opgericht. Dit team is op zoek naar mensen die onze zorgmedewerkers in deze crisis kunnen ondersteunen. De vraag aan de Ondersteunende Diensten van De Zorggroep leverde binnen mum van tijd 100 aanmeldingen op. We zetten samen de schouders eronder! Ook interesse, meld je aan via samensterkvoorwerk@dezorggroep.nl

Bloemen, kaartjes, tekeningen, brieven en knutselwerkje voor onze bewoners en zorgmedewerkers
Op 18 maart deden we een oproep om onze bewoners en zorgmedewerkers een hart onder de riem te steken. Aan deze oproep is massaal gehoor gegeven! Iedereen is heel erg blij met deze hartverwarmende post! 


Update 17 maart 

Boodschap, Marc van Ooijen, voorzitter raad van bestuur
De coronacrisis is nu ook steeds meer voelbaar binnen onze organisatie. De maatregelen worden steeds verder aangescherpt. Daarom heeft Marc van Ooijen, voorzitter raad van bestuur, een boodschap voor iedereen die te maken heeft met de gevolgen. Bekijk onderstaande video.
 

 

Update 16 maart

IN NAVOLGING VAN DE LANDELIJKE RICHTLIJNEN HEBBEN WE MOETEN BESLUITEN TOT EEN AANTAL AANVULLENDE MAATREGELEN:

Locaties sluiten voor externe bezoekers

 • Vanaf nu kunnen we geen bezoekers meer ontvangen in onze zorglocaties. Slechts in uitzonderingsgevallen (bijv. terminale cliënt) is dit bespreekbaar.
 • Locaties van dagbesteding, dagbehandeling, eetpunten, buurtkamers en andere ontmoetingsplekken zijn vanaf 17 maart gesloten.
 • Ook onze restaurants gaan dicht voor externe bezoekers. Daar waar men afhankelijk is van De Zorggroep (bijvoorbeeld voor het nuttigen van een maaltijd) wordt samen naar een oplossing gezocht.

Bijeenkomsten
Uit voorzorg om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen, zijn tevens bijeenkomsten en open dagen afgelast. Dit betreft ook: 

 • Zaterdag 21 maart – Open dag Dagbesteding Ter Borcht in Baarlo
 • Zaterdag 21 maart - Open dag zorghotel in Roermond
 • Zaterdag 28 maart – Open dag Dagbesteding Sevenheym in Sevenum
 • Maandag 6 april - Open huis en opening Jasmijn (bij d’n Horstgraaf)
 • Donderdag 9 april – Symposium wijkverpleging GKT in Blerick
 • Zaterdag 18 april -  Wijkteam Sevenum/America doet niet mee aan open dag in Laefhoes in America

We doen er alles aan om de cliënten en onze medewerkers te beschermen. We hopen op uw begrip. 

Kijk voor actuele informatie op de website van het RIVM of bespreek het met onze zorgmedewerkers of bel naar de klantenservice: 088 - 61 088 61

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------