Nieuws coronavirus


  
 

Update 14 september 2021 - Meest gestelde vragen

Lees de meest gestelde vragen hier.

Staat uw vraag er niet bij of wordt uw vraag niet voldoende beantwoord? Kijk dan voor actuele informatie op de website van het RIVM of bespreek het met onze zorgmedewerkers of bel naar de klantenservice: 088 - 61 088 61


Datum 21 juli

De landelijke cijfers rondom het aantal coronabesmettingen liegen er niet om. De afgelopen weken heeft het coronavirus zich weer verder verspreid over Nederland Ook zijn er weer meer coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. We willen daarom aan iedereen nog eens aandacht vragen voor de nog geldende basismaatregelen: alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat het coronavirus zoveel en zo ver als mogelijk uit de buurt van onze cliënten blijft en van elkaar.

Mensen die gevaccineerd zijn, worden weliswaar minder ernstig ziek, maar kunnen elkaar nog steeds besmetten. Ook na vaccinatie. Dus, blijf handen wassen, houd 1,5 afstand en blijf thuis bij klachten en laat u testen. Lukt afstand houden niet? Of merkt u dat het iets drukker is op een locatie? Dan is het dragen van een mondneusmasker nog steeds verplicht!


Datum 25 juni

Vanaf dit weekend worden er landelijk weer een aantal versoepelingen doorgevoerd. Daar waar het kan sluiten we aan bij de landelijke richtlijnen. Dat betekent dat bijna alles weer kan op 1,5 meter afstand. Echter, landelijk en in onze regio verkeren we nog steeds in fase “zorgelijk”, daarom blijft alertheid van belang. Een paar belangrijke aandachtspunten:

- Bij alle versoepelingen geldt dat de vaccinatiegraad van minimaal 80% op locatie leidend is. Per locatie wordt de afweging gemaakt welke versoepelingen passend zijn.

- Vanaf zaterdag 26 juni 2021 hoeven mondneusmaskers niet meer preventief gedragen te worden door medewerkers en bezoekers wanneer de 1,5 meter afstand gewaarborgd kan worden. Dat geldt voor onze zorglocaties, in de thuiszorg en op onze kantoren. Voor de duidelijkheid: bij handelingen en cliëntcontact binnen de 1,5 meter dienen medewerkers wel een mondneusmasker te dragen. Bij een coronabesmetting of verdenking hierop wordt conform de protocollen gehandeld.

- Er zijn geen beperkingen meer voor het aantal bezoekers. Ook de beperking op groepsvorming vervalt. Wel is het belangrijk 1,5 meter afstand te blijven houden. Mocht het totaal aantal bezoekers ertoe leiden dat het houden afstand in het gedrang komt, dan kan een locatie besluiten om (tijdelijk) een maximaal aantal bezoekers in te stellen.

- De registratieplicht aan de voordeur vervalt.

- Muziekactiviteiten, waaronder zingen, zijn weer toegestaan. Ook hier geldt dat het mondneusmasker niet gebruikt hoeft te worden indien de 1,5 meter gewaarborgd kan worden.

Let op: met al deze versoepelingen worden de basismaatregelen zoals afstand houden, handhygiëne en bij klachten thuisblijven en laten testen des te belangrijker!


Datum 9 juni

De landelijke én regionale coronacijfers laten een positief beeld zien. Daardoor zijn op de meeste vlakken versoepelingen mogelijk. Belangrijk uitgangspunt voor De Zorggroep is dat de maatregelen zoveel mogelijk gelijk worden getrokken aan de richtlijnen die voor de hele maatschappij gelden. Daarbij is een hoge vaccinatiegraad (ca 80% of hoger) in de zorglocaties nog steeds leidend. Hetgeen betekent dat er verschillen kunnen ontstaan tussen locaties.

Bezoekregeling 

Voor regulier bezoek gelden de landelijke richtlijnen m.b.t. het bezoekersaantal in de thuissituatie. Momenteel staat dit aantal op 4 bezoekers. Deze bezoekers hoeven zich niet aan 1 bezoekmoment per dag te houden. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee voor het maximaal aantal personen.

Verruiming activiteiten in groepsverband 

Wanneer een etage/woongroep volledig gevaccineerd is  (>80%), kan deze gezamenlijk in het restaurant eten. Groepen (inclusief bezoekers) kunnen gemixt worden in het restaurant/terras. De registratieplicht met gezondheidscheck blijft van kracht voor bezoekers, tevens dienen bezoekers ook te reserveren (dit kan vooraf of bij de deur). Zelfbediening is niet toegestaan.

Vrije plekken in het restaurant kunnen benut worden voor de andere doelgroepen: zoals de bewoners van de aanleunwoningen, medewerkers en bezoekers. Bij de warme maaltijd hebben eigen bewoners voorrang.

Buitenactiviteiten, zoals wandelen, met meerdere bewoners zijn toegestaan onder begeleiding. Grotere groepen dienen zich wel op te splitsen in kleinere groepen conform de landelijke regels. Tijdens een activiteit is het belangrijk om 1,5e meter afstand te houden. Indien dit niet mogelijk is, dient er een mondmasker gedragen te worden.

Basismaatregelen extra belangrijk! 

Ondanks de positieve berichten is het coronavirus nog steeds onder ons en moeten we proberen besmettingen te voorkomen. We doen daarom een dringend verzoek aan iedereen om de geldende maatregelen te respecteren. Zoals het dragen van een mondneusmasker en het houden van 1,5 m afstand in openbare ruimtes. En uiteraard thuisblijven en testen bij klachten.


Datum 26 mei

Voorzichtig versoepelen

De afgelopen weken horen we mooie berichten ten aanzien van corona: de vaccinatietrein komt op stoom, er is een hoge vaccinatiegraad onder bewoners, versoepelingen zijn weer mogelijk en de besmettingscijfers dalen. Dat is goed nieuws.

We zijn erg blij met de versoepelingen. Echter hierin schuilt ook een gevaar. Een gevaar dat we ons veilig(er) wanen en ons gedrag daarop aanpassen. Bijvoorbeeld doordat de onderlinge afstand niet meer gewaarborgd wordt, dat er minder consequent en goed gebruik gemaakt wordt van een mondneusmasker, dat de aandacht voor handhygiëne verslapt, et cetera. Ondanks de positieve berichten is nu niet het moment om te verslappen. Helaas zien we (zowel landelijk als heel dichtbij onder medewerkers en cliënten) dat het virus nog steeds aanwezig is. Blijf dus alert en waakzaam en volg de maatregelen zoals we die met elkaar afgesproken hebben. Doe dit in het belang van uw eigen gezondheid, de gezondheid van uw naasten en die van onze medewerkers. Alleen samen krijgen we corona onder controle.


Datum 17 mei

Terrassen open

Onder voorwaarden zijn de terrassen behorend tot een zorglocatie van De Zorggroep geopend voor bewoners, hun bezoekers en medewerkers / vrijwilligers. Per locatie wordt bekeken hoe hier het beste invulling aan gegeven kan worden. Openingstijden en mogelijkheden kunnen daarom per locatie  verschillend zijn. 

Om contact en kruising zoveel mogelijk te beperken, zal er waar mogelijk bedienservice zijn. Op locaties waar het uit praktisch oogpunt niet mogelijk is om een bedienservice te organiseren, kunnen bezoekers aan de bar de versnaperingen ophalen. 

Volgens de landelijke (RIVM)-richtlijnen mogen er maximaal 2 personen op 1,5m aan één tafel zitten. Maar aangezien bewoners ook 2 bezoekers op de kamer mogen ontvangen, mogen bewoners met 2 bezoekers op 1,5m aan één tafel zitten. In de buurt van het terras staat schoonmaakmiddel en desinfectie zodat men zelf de tafel kan schoonmaken en de handen kan desinfecteren. Registratie blijft van kracht ook bij bezoek aan een terras, evenals de 1,5 meter afstand, handhygiëne en het dragen van een mondneusmasker. Zittend op 1,5m afstand mag het mondneusmasker af. 


Datum 29 april 

Verruiming bezoek

De bezoekregeling willen we zoveel mogelijk in lijn brengen met de landelijke maatregelen. Voor regulier bezoek geldt het overheidsbeleid van het maximum van 2 personen per dag per bewoner. Deze bezoekers hoeven zich niet meer aan 1 bezoekmoment per dag te houden. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee voor het maximaal aantal personen. 

Voor bewoners van een opname-afdeling waar de meeste bewoners niet of pas 1 x gevaccineerd zijn, doen wij een dringend beroep op bezoekers, om vanwege verhoogd besmettingsrisico, het bezoek te beperken tot een maximum van 1 bezoeker per dag.

Verruiming activiteiten 

Waar de vaccinatiegraad binnen een groep/locatie gelijk aan of hoger is dan 80% is verruiming van activiteiten in groepen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan gezamenlijk eten in het restaurant, welzijnsactiviteiten en dagbesteding in groepsverband.

NB: voor alle maatregelen geldt maatwerk, afgestemd op de situatie van de afdeling/woongroep/unit/kamer.  

 


 

Datum 15 april 2021

Voorzichtige versoepelingen

Op onze locaties zijn voorzichtige versoepelingen mogelijk, hierbij is maatwerk erg belangrijk. Volgens de laatste inzichten is iemand 1 week na de 2e vaccinatie optimaal beschermd en dat biedt voor de meeste bewoners ruimte voor versoepeling.

Als op een locatie genoeg mensen twee keer zijn gevaccineerd kan op de eigen kamer worden afgezien van het dragen van een mondneusmasker en het afstand houden. Let op: hierbij is het belangrijk dat de bezoeker zelf ook gevaccineerd is of zich heeft laten testen voorafgaand aan het bezoek.

Overige maatregelen blijven gelden. We doen een dringend verzoek aan u om de geldende maatregelen per locatie te respecteren. Het blijft nodig om in openbare ruimtes binnen de zorglocaties de basisregels te handhaven.

 


 

Datum 15 maart 2021

Bezoekregeling De Zorggroep

In de persconferentie van 8 maart j.l. werd duidelijk dat er voorzichtige versoepelingen mogelijk zijn voor bezoek in verpleeghuizen. We zijn blij dat er, waar mogelijk, kleine versoepelingen mogelijk zijn. In onze zorglocaties kunnen er maximaal 2 bezoekers per dag, tegelijkertijd, op bezoek komen. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee voor het maximaal aantal personen. Als voorwaarde geldt, dat versoepeling van de bezoekregeling mogelijk is vanaf 2 weken nadat een bewoner de 2e vaccinatie heeft gekregen. Vanaf dan kunnen we uitgaan van maximale bescherming. 

De meeste bewoners hebben op 3, 4 of 5 maart 2021 de tweede vaccinatie ontvangen. Dat betekent dat 2 bezoekers per dag welkom zijn vanaf 17, 18 of 19 maart 2021. Dat vergt maatwerk, omdat niet voor alle bewoners de situatie hetzelfde is. 

Heeft een bewoner geen 2 vaccinaties ontvangen of is de tijd na de 2e vaccinatie korter dan 2 weken, dan doen wij een dringend beroep op bezoekers om het bezoek nog steeds te beperken tot 1 bezoeker per dag. 

Er zijn enkele uitzonderingen waarbij 2 bezoekers per dag niet mogelijk is:

 • Bewoners op een afdeling met een actuele besmetting, hiervoor geldt een aparte bezoekregeling.
 • Opname-afdelingen waar de meeste bewoners niet of pas 1 x gevaccineerd zijn. 

Ook tijdens deze kleine versoepelingen blijven de algemene hygiëne-maatregelen gelden en is het gebruik van een mondneusmasker verplicht.


Datum 25 februari 2021

Stand van zaken vaccinaties

Helaas worden we nog dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van het coronavirus en zijn we er voorlopig nog niet vanaf. Wel zijn inmiddels een groot aantal medewerkers en de meeste cliënten binnen De Zorggroep gevaccineerd. De vaccinatie van onze cliënten op zorglocaties is zeer voorspoedig verlopen. Volgende week komen ook de prikteams van de huisartsen de overige cliënten vaccineren. Begin maart start dan de tweede vaccinatieronde. 

Dat betekent dat we aan het begin staan van een nieuwe fase in deze crisis. Maar dit betekent helaas nog niet dat we de maatregelen los kunnen laten. De meeste mensen zijn na vaccinatie nog wel vatbaar voor het virus, en veel mensen in de samenleving zijn nog besmettelijk. Daarom zijn maatregelen onverkort nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

 


Datum 18 januari 2021

Vanaf vandaag kunnen de zorgteams alle intramurale cliënten van De Zorgroep (m.u.v. cliënten die opgenomen zijn in een hospice) uitnodigen voor een vaccinatie tegen het coronavirus.

Meer informatie voor cliënten en mantelzorgers over het vaccineren tegen COVID-19

 


 

Datum 17 december 2020

Maatregelen lockdown

De afgelopen weken heeft het coronavirus zich weer verder verspreid over Nederland. Daarom zijn er landelijk strenge maatregelen genomen. Deze maatregelen gelden ook voor onze zorglocaties. Specifiek vragen we uw aandacht voor het volgende:

 • Niet-medische contactberoepen zoals de kappers en nagelstylistes mogen tijdelijk hun werk niet uitvoeren. Ook interne salons zijn gesloten.
 • Bezoek blijft mogelijk voor maximaal 2 personen per dag op 1 bezoekmoment per bewoner. Op 24, 25 en 26 december is 3 het maximum bezoekers. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee voor het maximaal aantal personen. Tijdens bezoek geldt nog steeds 1,5 m afstand houden en bezoekers dragen continu een mondneusmasker. Vanzelfsprekend is een bezoek niet mogelijk als een bezoeker verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid heeft of als op een locatie een bezoekersstop geldt als gevolg van (mogelijke) besmettingen!
 • Het uitgangspunt van alle maatregelen is: blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd contacten. Daarom geven we het dringende advies dat bewoners NIET buiten de locatie op bezoek gaan bij familie en naasten. Ook andere activiteiten zoals kerkbezoek worden beperkt. Mocht u hiervoor toch kiezen, dan kan het in het uiterste geval zo zijn dat we een bewoner 10 dagen in quarantaine plaatsen, totdat we er zeker van zijn dat er geen besmettingsgevaar is. Dit laatste is erg lastig bij niet-instrueerbare bewoners. Daarom doen we een dringend beroep op u om hen zeker niet mee te nemen voor een bezoek buiten de locatie.

Wij hebben bovenstaande besluiten genomen in een uiterste poging om de kans op besmetting van onze bewoners en medewerkers te verkleinen. We begrijpen dat dit zeer ingrijpende maatregelen zijn tijdens de feestdagen. Maar de huidige infectiegraad in onze regio is zo hoog, dat we ervan kunnen uitgaan dat als bewoners in eigen familiekring buiten de locatie kerstmis vieren, veel nieuwe besmettingen in onze zorglocaties het gevolg zullen zijn.

Ook tijdens de feestdagen maken we er samen het beste van. We zullen voor de bewoners feestelijke activiteiten organiseren binnen de geldende maatregelen. Ook doen we er alles aan om contact met familie en naasten zo prettig mogelijk te maken.

De maatregelen duren tenminste tot 19 januari of voor zo lang de landelijke lockdown duurt. Wij vragen begrip voor deze situatie. Ook voor onze medewerkers is dit een zware tijd. We krijgen de roosters amper rond en medewerkers staan al lang onder druk. Daarom verzoeken wij iedereen zo dringend als maar mogelijk is de maatregelen en adviezen in acht te nemen en met ons mee te werken.


 

Datum 3 december

Aandacht voor maatregelen bezoek

We willen aan iedereen nog eens aandacht vragen voor de geldende maatregelen: alleen samen kunnen we er voor zorgen dat het coronavirus zoveel en zo ver als mogelijk uit de buurt van onze cliënten blijft. De aandacht voor de afspraken die we hierover hebben gemaakt, dreigt af en toe wat te verslappen. Vandaar dat we de regels hieronder nogmaals kort opsommen en er met klem op wijzen dat deze regels nog steeds onverminderd van kracht zijn.

Bovendien moeten alle bezoekers (en medewerkers) binnen onze locaties sinds enkele weken verplicht een mondneusmasker te dragen. Deze zijn op elke locatie voor iedereen beschikbaar. Stoffen mondkapjes zijn dus niet toegestaan. Vanwege de kwetsbaarheid van onze cliënten willen en kunnen we hierop kunnen geen uitzonderingen maken. Gelukkig heeft dit nog niet tot problemen geleid en heeft iedereen daar tot nu toe alle begrip voor gehad. Beknopt samengevat zijn de overige, nog steeds geldende regels:

 • Bezoek mag met maximaal drie personen (kinderen tot 12 jaar tellen niet mee), één keer per dag in locaties waar geen besmettingen zijn. Natuurlijk kunnen er aparte afspraken gemaakt worden over bewoners die zich in hun laatste levensfase bevinden.
 • Mensen met klachten (verkoudheid, koorts, e.d.) mogen niet op bezoek komen en natuurlijk geldt dat ook voor alle positief geteste personen en personen in quarantaine.
 • Bezoekers moeten binnen onze locaties net als overal in den lande anderhalve meter afstand houden van iedereen.
 • Bezoek mag alleen plaatsvinden op het appartement of de kamer van de bewoner. Algemene ruimtes (waaronder bijvoorbeeld restaurants) zijn vooralsnog gesloten voor bezoekers. 
 • Bewoners mogen ook zelf op bezoek gaan vanuit een locatie zonder besmettingen als zij zich daarbij aan alle richtlijnen vanuit de overheid kunnen houden.

 


 

Datum 6 november

Videoboodschap bestuurder Marc van Ooijen

Het aantal coronabesmettingen in de regio is hoog. Ook in de thuiszorg en in onze zorglocaties worden we geconfronteerd met de -vaak ernstige- gevolgen. We beseffen dat de coronacrisis op iedereen een zware wissel trekt. Toch is het einde nog niet in zicht. We moeten het samen nog even volhouden.

Bestuurder Marc van Ooijen heeft daarom een videoboodschap opgenomen: "Juist nu is extra alertheid en waakzaamheid belangrijk. We zitten in een kritische fase. We doen dan ook een dringend beroep op ieders verantwoordelijkheid om de coronamaatregelen zorgvuldig na te leven. Hopelijk kunnen we op ieders steun blijven rekenen."

Bekijk hier de video 

 


 

Datum 3 november 

Opnames gaan zoveel mogelijk door

Ondanks het aantal besmettingen in de regio, willen we bij De Zorggroep ernaar streven zorg en ondersteuning zoveel mogelijk door te laten gaan. Dat geldt ook voor opnames van nieuwe cliënten. Voorafgaand aan iedere opname wordt een risico-inschatting gemaakt om te bepalen of iemand een hoog of laag risico heeft op besmetting met het coronavirus. Aan de hand van die inschatting wordt bepaald waar een cliënt het beste kan worden opgenomen.

 • Een cliënt met een laag-nihil risico wordt zoveel mogelijk opgenomen binnen een reguliere afdeling.
 • Een cliënt met een verhoogd risico kan worden opgenomen op een reguliere afdeling, maar wordt dan in quarantaine geplaatst.
 • Een cliënt die positief getest is of iemand met verhoogd risico waarbij quarantaine niet mogelijk is (bijv. PG met loopdrang), kan terecht op een speciaal daarvoor ingerichte COVID-19-afdeling.

Voor COVID-19 patiënten die tijdelijk niet thuis kunnen wonen, hebben we samen met Land van Horne en Proteion afspraken gemaakt om opvangmogelijkheden te bieden op onze COVID-19 afdelingen.

In alle gevallen geldt dat we kijken naar wat een cliënt nodig heeft en kunnen we doelgroepgerichte oplossingen bieden op het gebied van somatiek, dementie, geriatrische revalidatiezorg en palliatieve zorg.


 

Datum 2 november 2020

Hoe kan het dat besmettingen in verpleeghuizen zo snel oplopen? 

Er is onderzocht hoe de verspreiding in verpleeghuizen zo snel kan gaan. Bekijk daarom dit filmpje.
Het is belangrijk om waakzaam en alert te blijven op alle geldende maatregelen. Spreek elkaar hierop aan, bescherm jezelf, de cliënten en de zorgmedewerkers!

 


 

Datum 16 oktober 2020

Hoe werken wij?

De coronabesmettingen lopen landelijk hard op. De afgelopen tijd is dan ook een aantal maatregelen aangescherpt. We zijn goed voorbereid op de tweede golf. Het draaiboek en de protocollen liggen klaar. Toch vraagt de actualiteit om flexibiliteit en een continue alertheid en waakzaamheid om de juiste beslissingen te kunnen nemen. We onderscheiden maatregelen op 3 niveaus:

1. Landelijke maatregelen

Hieronder vallen:

 • De algemene gedragsregels zoals: 1,5 meter afstand, vaak je handen wassen, hoesten en niesen in je elleboog en het gebruik papieren zakdoekjes.
 • Maximaal 3 personen mogen tegelijkertijd in 1 bezoek per dag een cliënt bezoeken. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee voor het maximaal aantal personen.
 • Groepsgroottes worden zoveel mogelijk beperkt, met een maximum van 30 personen.
 • Waar mogelijk werken medewerkers thuis.
 • Contactberoepen registreren hun klanten i.v.m. mogelijk contactbronnen-onderzoek.
 • Alle horeca gelegenheden binnen De Zorggroep worden stilgelegd voor externe bezoekers (restaurants en eetpunten).

2. Regionaal ofwel De Zorggroep overkoepelend

Naast de landelijke ontwikkelingen houden we de regionale besmettingen ook goed in de gaten en passen maatregelen aan als dat nodig is. Daarom geldt sinds 30 september voor alle medewerkers en bezoekers van De Zorggroep dat er continu preventieve PBM gebruikt moet worden. Dat betekent continu een chirurgisch mondneusmasker en handschoenen bij bepaalde handelingen en lichamelijke verzorging.

3. Maatwerk

Iedere situatie en locatie is anders. Dat vraagt om maatwerk en een professionele inschatting van welke maatregelen het meest effectief zijn. In ons draaiboek maken we een onderscheid op groen, geel, oranje en rood en dit wordt toegepast op de kleinst mogelijke eenheid. Dat wil zeggen aanvullende maatregelen (naast de landelijke en/of Zorggroep overkoepelende maatregelen) kunnen gelden voor slechts 1 kamer of appartement van een cliënt of een woongroep, een of enkele afdeling(en) of de hele locatie. Als er geen besmettingen zijn binnen de kleinste eenheid, gelden de maatregelen uit fase groen, bij 1 of meer besmettingen gaan de maatregelen uit fase geel, oranje of rood in. Op deze manier denken we het welzijn en de veiligheid van alle cliënten en medewerkers zo optimaal mogelijk te waarborgen.


 

Datum 2 oktober 2020

In ons land nemen de besmettingen met het coronavirus hard toe. Landelijk zijn de maatregelen al aangescherpt. Ook regionaal maken we ons grote zorgen. Reden om extra alert en waakzaam te zijn. Een aantal algemeen geldende maatregelen wordt vanwege deze landelijke en regionale ontwikkelingen aangescherpt. We vragen uw aandacht voor het volgende:

 • Het gebruik van preventieve persoonlijke beschermingsmiddelen wordt uitgebreid. Voor alle medewerkers en bezoekers van De Zorggroep geldt dat er continu gebruik wordt gemaakt van een chirurgisch mondneusmasker. 
 • Tevens mogen er -conform beleid van de overheid- maximaal 3 personen (van 13 jaar en ouder) gelijktijdig een cliënt bezoeken.
 • Groepsgroottes worden zoveel mogelijk beperkt. Dit is afhankelijk van de omvang van de ruimte en het waarborgen van de 1,5m afstand.

Meer maatwerk
De ervaringen van de eerste corona-golf hebben duidelijk gemaakt dat er behoefte is aan meer maatwerk. Lokaal wordt een risico-inschatting gemaakt en kunnen maatregelen verder worden aangescherpt als dat nodig is. Het kan dus voorkomen dat de ingezette maatregelen per locatie of per wijkteam verschillen. Ook zijn we beter voorbereid: we hebben genoeg beschermingsmiddelen, herkennen ziekteverschijnselen beter en kunnen meer en sneller testen. We hopen op uw begrip en dat u de richtlijnen in acht neemt. Denk daarbij altijd aan: 1,5 meter afstand, het dragen van een mondneusmasker en een goede (hand)hygiëne.

 


 

 

Hartelijk welkom op de nieuwspagina omtrent het coronavirus, met daarin het laatste coronanieuws van De Zorggroep. De vorige nieuwspagina teruglezen? Dat kan hier.